w y s z u k i w a r k a _     

E-Adwokat.com
WTOREK
28 marca
2023

&

Jak umieścić kancelarię
w portalu E-Adwokat.com@

Definicje


@

Zbiór przepisów


@

Wykonywanie zawodu adwokata


@

Izby adwokackie


@

Naczelna Rada Adwokacka


@

Okręgowe Rady Adwokackie


@

Aplikacja adwokacka


@

Etyka adwokacka


@

Regulaminy adwokackie


@

Inflacja


@

Stawki ryczałtów i diet


@

Wynagrodzenia


@

Stawki kilometrowe


@

Odsetki ustawowe


@

Odsetki od zobowiązań podatkowych


@

Tabela podatkowa 2023


@

Składki ZUS


@

Odprawy


@

Urlopy


@

Czas pracy


@

Ważne informacjeCzy Polska stanie się kiedyś potęgą gospodarczą?Tak


Nie


Minimalne nadzieje istniejąBaza kursów walut
jest pusta.

$  pełna tabela  $
+
U r l o p y
w y p o c z y n k o w e

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy. Pierwszy urlop pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w życiu przysługuje z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Wymiar urlopu ze względu na staż pracy wynosi:
§   20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
§   26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, zaliczasz z tytułu ukończenia szkoły:
1. Szkoły zawodowej lub innej równorzędnej - czas trwania nauki, lecz nie więcej niż 3 lata,
2. Średniej szkoły zawodowej (także po ukończeniu szkoły zawodowej lub innej równorzędnej) - czas trwania nauki, lecz nie więcej niż 5 lat,
3. Średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
4. Szkoły policealnej - 6 lat,
5. Szkoły wyższej - 8 lat.

Wyżej wymienione okresy nie sumują się. Jeżeli pracownik w czasie nauki pracował, to do wymiaru urlopu, wliczasz bądź okres zatrudnienia, bądź okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Podstawa prawna
art. 154 Kodeksu pracy


U r l o p
m a c i e ż y ń s k i

Od 1 stycznia 2009 r. zmianie uległ wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu udzielanego na warunkach urlopu macierzyńskiego. Warto zwrócić uwagę, że zarówno nowy wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego stosuje się od 1 stycznia 2009 r. również do pracownic i pracowników korzystających z takich urlopów w tym dniu. Poza obowiązkowym urlopem macierzyńskim i urlopem udzielanym na warunkach urlopu macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. pracownicy będą mieli prawo do urlopu dodatkowego (fakultatywnego). Natomiast od 1 stycznia 2010 r. pracownik - ojciec wychowujący dziecko będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego.

Wymiar urlopu ze względu na staż pracy wynosi:
§   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
§   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
§   33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
§   35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
§   37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu, a po porodzie przysługuje urlop niewykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania przysługującego wymiaru.

Pracownica po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. W takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. W tym przypadku urlop macierzyński pracownicy przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko.

Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego w powyższych okolicznościach nie może przekroczyć podstawowego wymiaru urlopu.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
§   20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
§   31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
§   33 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
§   35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
§   37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.
Nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Jeżeli pracownik, o którym mowa powyżej, przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Podstawa prawna
art. 180, art. 1821, art. 1823 §1, art.183 §1, §2 i §3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.94 z późn. zm.).


źródło: Wskazniki.pl


§

Ds. polsko-niemieckich


§

Pragmatyka żołnierzy zawodwowych


§

specjalizacja OGÓLNA


§

Administracyjne


§

Antymonopolowe i konkurencji


§

Arbitrażu


§

Autorskie


§

Bankowość


§

Budowlane i nieruchomości


§

Celne i dewizowe


§

Cywilne


§

Spadkowe


§

Rozwody


§

Federacji Rosyjskiej


§

Gospodarcze i Handlowe


§

Karne


§

Karno skarbowe i kontroli skarbowej


§

Medyczne


§

Morskie


§

Nieruchomości


§

Ochrony środowiska


§

Papiery wart. i publicznego obr.


§

Podatkowe


§

Postępowania sądowego


§

Pracy


§

Prywatyzacji


§

Przedsięwzięcia gospodarcze


§

Przewozowe


§

Rodzinne


§

Spółek


§

Środków masowego przekazu


§

Telekomunikacyjne i nowych technologii


§

UE i Światowej Organizacji Handlu


§

Upadłościowe i układowe


§

Wekslowe


§

Windykacja należności gospodarczych


§

Zamówień publicznych


§

Imigracyjne


§

Wypadkowe


§

Obrotu Nieruchomościami


§

Dochodzenie Roszczeń przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu


§

Sprawy karno-gospodarcze


§

OdszkodowawczeEsklep, portal, strony www, esklepy, sklep internetowy

stat4u