w y s z u k i w a r k a _     

E-Adwokat.com
WTOREK
28 marca
2023

&

Jak umieścić kancelarię
w portalu E-Adwokat.com@

Definicje


@

Zbiór przepisów


@

Wykonywanie zawodu adwokata


@

Izby adwokackie


@

Naczelna Rada Adwokacka


@

Okręgowe Rady Adwokackie


@

Aplikacja adwokacka


@

Etyka adwokacka


@

Regulaminy adwokackie


@

Inflacja


@

Stawki ryczałtów i diet


@

Wynagrodzenia


@

Stawki kilometrowe


@

Odsetki ustawowe


@

Odsetki od zobowiązań podatkowych


@

Tabela podatkowa 2023


@

Składki ZUS


@

Odprawy


@

Urlopy


@

Czas pracy


@

Ważne informacjeCzy w Twojej okolicy jest wystarczająca ilość adwokatów ?Tak


Chyba tak


Powinno być ich więcej


Powinno być ich mniej


Nie wiemBaza kursów walut
jest pusta.

$  pełna tabela  $
+
M a k s y m a l n a    w y s o k o ś ć
o d p r a w y    p i e n i ę ż n e j    w    2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.250 zł. W związku z tym, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej wynosi 33.750 zł (15 x 2.250 zł).

M a k s y m a l n a    w y s o k o ś ć
o d p r a w y    p i e n i ę ż n e j    w    2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.100 zł. W związku z tym, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej wynosi 31.500 zł (15 x 2.100 zł).

M a k s y m a l n a    w y s o k o ś ć
o d p r a w y    p i e n i ę ż n e j    w    2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.000 zł. W związku z tym, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej wynosi 30.000 zł (15 x 2.000 zł).

M a k s y m a l n a    w y s o k o ś ć
o d p r a w y    p i e n i ę ż n e j    w    2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.850 zł. W związku z tym, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej wynosi 27.750 zł (15 x 1.850 zł).

M a k s y m a l n a    w y s o k o ś ć
o d p r a w y    p i e n i ę ż n e j    w    2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.750 zł. W związku z tym, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej wynosi 26.250 zł (15 x 1.750 zł).

M a k s y m a l n a    w y s o k o ś ć
o d p r a w y    p i e n i ę ż n e j    w    2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.680 zł. W związku z tym, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej wynosi 25.200 zł (15 x 1.680 zł).

M a k s y m a l n a    w y s o k o ś ć
o d p r a w y    p i e n i ę ż n e j    w    2013 r.

Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.600 zł. W związku z tym, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej wynosi 24.000 zł (15 x 1.600 zł).

M a k s y m a l n a    w y s o k o ś ć
o d p r a w y    p i e n i ę ż n e j    w    2012 r.

Od 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.500 zł. W związku z tym, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej wynosi 22.500 zł (15 x 1.500 zł).

M a k s y m a l n a    w y s o k o ś ć
o d p r a w y    p i e n i ę ż n e j    w    2011 r.

Od 1 stycznia 2011 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.386 zł. W związku z tym, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej wynosi 20.790 zł (15 x 1.386 zł).

M a k s y m a l n a    w y s o k o ś ć
o d p r a w y    p i e n i ę ż n e j    w    2010 r.

Od 1 stycznia 2010 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.317 zł. W związku z tym, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej wynosi 19.755 zł (15 x 1.317 zł).

M a k s y m a l n a    w y s o k o ś ć
o d p r a w y    p i e n i ę ż n e j    w    2009 r.

Od 1 stycznia 2009 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.276 zł. W związku z tym, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej wynosi 19.140 zł (15 x 1.276 zł).

Podstawa prawna
§   art. 8 ust. 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.),

§   ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.u. z 2002, nr 200, poz.1679 z późn. zm.),

§   obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r. (M.P. nr 55, poz. 499).

Pracownikowi, w sytuacji gdy zostanie zwolniony z firmy zatrudniającej co najmniej 20 pracowników, z przyczyn go niedotyczących, przysługuje odprawa pieniężna uzależniona od zakładowego stażu pracy pracownika.

Jej wysokość odpowiada wysokości:
§   jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
§   dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
§   trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Wysokość odprawy pieniężnej nie może jednak przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.


O d p r a w a
e m e r y t a l n o - r e n t o w a

Pracownikowi przysługuje odprawa rentowa lub emerytalna, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki:
1. pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury (odpowiedni wiek i wymagany okres ubezpieczenia),
2. stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się według zasad przyjętych do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Pracownik, który otrzymał odprawę rentową lub emerytalną nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Podstawa prawna
§    art. 921 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Należy pamiętać, że do nabycia prawa do odprawy istotna jest przyczyna rozwiązania stosunku pracy, a nie sposób (rodzaj) rozwiązania.


O d p r a w a    p i e n i ę ż n a
d l a    p r a c o w n i k ó w

Jeżeli Twoja firma rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy, masz obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę pieniężną. Wysokość odprawy zależy od zakładowego stażu pracy pracownika, a zatem zależy od stażu pracy w Twojej firmie.

Okres zatrudnienia pracownika uprawniający do otrzymania odprawy pieniężnej
Wysokość odprawy pieniężnej
Jeżeli pracownik przepracował w Twojej firmie mniej niż 2 lata
jednomiesięczne wynagrodzenie
Jeżeli pracownik przepracował w Twojej firmie 2 lata i więcej lat, jednak nie więcej niż 8 lat
dwumiesięczne wynagrodzenie
Jeżeli pracownik przepracował w Twojej firmie ponad 8 lat
trzymiesięczne wynagrodzenie


Podstawa prawna
§    art. 8 ust.1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.nr 90, poz. 844 ze późn. zm.).


O d p r a w a
p o ś m i e r t n a

Powinieneś wiedzieć, że w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy, wypłacasz rodzinie pracownika odprawę pośmiertną. Wysokość tej odprawy zależy od okresu zatrudnienia pracownika w Twojej firmie.

Okres zatrudnienia pracownika w Twojej firmie uprawniający do otrzymania odprawy pośmiertnej
Wysokość odprawy pośmiertnej
Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat
Jednomiesięczne wynagrodzenie
Jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat
Trzymiesięczne wynagrodzenie
Jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat
Sześciomiesięczne wynagrodzenie


Podstawa prawna
§    art. 93 Kodeksu pracy.


źródło: Wskazniki.pl


§

Ds. polsko-niemieckich


§

Pragmatyka żołnierzy zawodwowych


§

specjalizacja OGÓLNA


§

Administracyjne


§

Antymonopolowe i konkurencji


§

Arbitrażu


§

Autorskie


§

Bankowość


§

Budowlane i nieruchomości


§

Celne i dewizowe


§

Cywilne


§

Spadkowe


§

Rozwody


§

Federacji Rosyjskiej


§

Gospodarcze i Handlowe


§

Karne


§

Karno skarbowe i kontroli skarbowej


§

Medyczne


§

Morskie


§

Nieruchomości


§

Ochrony środowiska


§

Papiery wart. i publicznego obr.


§

Podatkowe


§

Postępowania sądowego


§

Pracy


§

Prywatyzacji


§

Przedsięwzięcia gospodarcze


§

Przewozowe


§

Rodzinne


§

Spółek


§

Środków masowego przekazu


§

Telekomunikacyjne i nowych technologii


§

UE i Światowej Organizacji Handlu


§

Upadłościowe i układowe


§

Wekslowe


§

Windykacja należności gospodarczych


§

Zamówień publicznych


§

Imigracyjne


§

Wypadkowe


§

Obrotu Nieruchomościami


§

Dochodzenie Roszczeń przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu


§

Sprawy karno-gospodarcze


§

OdszkodowawczeEsklep, portal, strony www, esklepy, sklep internetowy

stat4u